script,[object Object]

# 3.深拷贝和浅拷贝的区别是什么? 实现一个深拷贝

# 原理

深拷贝和浅拷贝是针对复杂数据类型来说的,浅拷贝只拷贝一层,而深拷贝是层层拷贝。

深拷贝

深拷贝复制变量值,对于非基本类型的变量,则递归至基本类型变量后,再复制。深拷贝后的对象与原来的对象是完全隔离的,互不影响,对一个对象的修改并不会影响另一个对象。

浅拷贝

浅拷贝是会将对象的每个属性进行依次复制,但是当对象的属性值是引用类型时,实质复制的是其引用,当引用指向的值改变时也会跟着变化。

可以使用 Object.assign、 扩展运算符 ...Array.prototype.slice()Array.prototype.concat() 等,例如:

# 代码实现

浅拷贝实现

let obj = {
  name: "ss",
  age: 18,
  hobbies: ['computer',"code"]
}

let obj2 = Object.assign({},obj);
let obj3 = {...obj};

obj.name = "jack";
obj.hobbies.push("coding");
console.log(obj);
// {name: "jack", age: 18, hobbies: Array(3)}
console.log(obj2);
// {name: "ss", age: 18, hobbies: Array(3)}
console.log(obj3);
// {name: "ss", age: 18, hobbies: Array(3)}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

可以看出浅拷贝只最第一层属性进行了拷贝,当第一层的属性值是基本数据类型时,新的对象和原对象互不影响,但是如果第一层的属性值是复杂数据类型,那么新对象和原对象的属性值其指向的是同一块内存地址。

深拷贝实现

1.深拷贝最简单的实现是: JSON.parse(JSON.stringify(obj))

JSON.parse(JSON.stringify(obj)) 是最简单的实现方式,但是有一些缺陷:

 1. 对象的属性值是函数时,无法拷贝。

 2. 原型链上的属性无法拷贝

 3. 不能正确的处理 Date 类型的数据

 4. 不能处理 RegExp

 5. 会忽略 symbol

 6. 会忽略 undefined

2.实现一个 deepClone 函数

 1. 如果是基本数据类型,直接返回

 2. 如果是 RegExp 或者 Date 类型,返回对应类型

 3. 如果是复杂数据类型,递归。

 4. 考虑循环引用的问题

function deepClone(obj,hash = new WeakMap()){ //递归实现
  if(obj instanceof RegExp) return new RegExp(obj);
  if(obj instanceof Date) return new Date(obj);
  if(obj === null || typeof obj != "object"){
    // 普通数据类型
    return obj;
  }
  if(hash.has(obj)){
    return hash.get(obj);
  }
  // 下面是数组和对象的判断
  let t = new obj.constructor();
  hash.set(obj,t);
  for(let key in obj){
    // 递归
    if(obj.hasOwnProperty(key)){ //是否是自身的属性
      t[key] = deepClone(obj[key],hash)
    }
  }
  return t;
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

关于评论

评论前请填好“昵称”、“邮箱”这两栏内容,否则不会收到回复,谢谢!

 • +
 • -